Werkwijze

Binnen Altius ABA staat het welbevinden en de vooruitgang van de kinderen altijd op de eerste plek. We behandelen en begeleiden een kwetsbare doelgroep, daarom is het belangrijk om voortdurend te evalueren of wat wij doen in het belang is van het kind en het gezin. De beschreven procedures zijn altijd ondergeschikt aan het welbevinden van de cliënt. We werken vanuit de waarden en aanpak van ‘hedendaagse ABA’ zoals beschreven door Dr. Greg Hanley. De veiligheid en de waardigheid van de cliënt en het opbouwen van een vertrouwensrelatie staan centraal. De ABA die we bieden gebaseerd op deze kernwaarden leidt tot veilige en mooie programma’s en procedures, waardoor de kinderen op een prettige manier nieuwe vaardigheden aangeleerd krijgen.
Het is wetenschappelijk aangetoond dat behandeling en begeleiding gebaseerd op de methodes en principes van de toegepaste gedragsanalyse (ABA) tot meetbare verbeteringen zal leiden (evidence-based). Er wordt gebruik gemaakt van alle relevante informatie die 60 jaar onderzoek op het gebied van de toegepaste gedragsanalyse heeft opgeleverd. 

ABA is een effectieve geïndividualiseerde vorm van behandeling en begeleiding, gebaseerd op de specifieke kenmerken van iedere cliënt zoals voorkeuren, interesses en vaardigheden. Binnen Altius ABA oefenen we indien nodig eerst met belangrijke basisvaardigheden omdat we weten dat deze vaardigheden er voor zorgen dat probleemgedrag afneemt. Deze basisvaardigheden bestaan uit functionele communicatie, het omgaan met teleurstellingen en het meewerken met volwassenen.

De sterke en zwakkere vaardigheden van een cliënt worden uitgebreid in kaart gebracht aan de hand van een assessment zoals bijvoorbeeld de VB-MAPP (Verbal Behavior – Milestones Assessment and Placement Program, Sundberg, 2008). De VB-MAPP is gebaseerd op de analyse van verbaal gedrag (taal) van B.F. Skinner (1957) en onderzoek op het gebied van de toegepaste gedragsanalyse. De volgende vaardigheidsdomeinen komen aan bod:
  1. Taalvaardigheden; waaronder vragen om dingen, het benoemen van dingen in de omgeving, nazeggen, gesprekjes voeren, luisteren, het opvolgen van instructies en zinsbouw.
  2. Visuele vaardigheden; zoals het gericht kijken naar visuele stimuli en verbanden leggen gebaseerd op visuele informatie.
  3. Fysieke en sociale vaardigheden; waaronder motor imitatie, zelfstandig spel, spelen met anderen, activiteiten in een groep of klassituatie
  4. (Voor)schoolse vaardigheden; op het gebied van lezen, rekenen en schrijven.
  5. Zelfredzaamheid vaardigheden; zoals eten, drinken, aankleden, tandenpoetsen en zelf naar het toilet gaan. Het hoofddoel bij Altius ABA is dat de cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen een vorm van onderwijs.
Op basis van al deze informatie worden specifieke doelen vastgesteld en procedures ontworpen door de toegepaste gedragsdeskundige (Board Certified Behavior Analyst, BCBA) die dan door een daartoe speciaal opgeleide begeleider worden geïmplementeerd. De BCBA blijft het behandelplan overzien en past het voortdurend aan gebaseerd op de vooruitgang die de cliënt maakt.  
Wij gebruiken hierbij onder andere de volgende procedures. 
  1. Positive reinforcement: het geven van een beloning (bekrachtiger) na het gewenste gedrag waardoor dit gedrag vaker zal voorkomen in de toekomst. We zullen voortdurend bekijken welke items en activiteiten kunnen fungeren als bekrachtigers. 
  2. Prompting en prompt fading: het bieden van hulp zodat een kind de vaardigheid uit kan voeren en het systematisch afbouwen van die hulp waardoor het kind de vaardigheid zelfstandig kan laten zien. 
  3. Errorless learning: een manier van het oefenen van vaardigheden waarbij voorkomen wordt dat het kind (veel) fouten maakt. We zorgen ervoor dat het kind veel succeservaringen opdoet waardoor het oefenen leuk blijft.
Voor meer informatie over ABA verwijzen we graag door naar het kopje Wat is ABA?  
Lees hier verder over de specifieke aanpak bij Altius ABA gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van Dr. Greg Hanley.

De specifieke aanpak bij Altius ABA is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van Dr. Greg Hanley. Hij heeft 30 jaar ervaring in het toepassen van ABA om sociaal relevant gedrag te verbeteren. Daarnaast heeft hij meer dan 100 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en is hij als editor betrokken geweest bij aan aantal wetenschappelijke tijdschriften. Op dit moment geeft hij leiding aan FTF Behavioral Consultants, een organisatie die training en consultaties biedt op het gebied van veilige en waardige behandeling voor onder andere probleem gedrag, slaap- en eetproblemen. Voor meer informatie rondom Dr. Hanley, zijn wetenschappelijk onderzoek klik hier. Voor meer informatie rondom zijn organisatie klik hier.

Het essay ”Hedendaagse ABA” van Hanley is hier terug te vinden.