Privacyverklaring AVG ouders

Privacyverklaring Altius ABA

In het kader van onze zorg- en dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met deze persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is dat we niet meer gegevens vastleggen dan nodig is voor de ondersteuning die we bieden. Altius ABA is er voor verantwoordelijk dat het verwerken van persoonsgegevens gebeurt op een zorgvuldige, correcte wijze en in lijn is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige relevante wet- en regelgeving. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee je als persoon geïdentificeerd kunt worden zoals bijvoorbeeld naam, adres, maar ook telefoonnummer. Het verwerken van persoonsgegevens omvat alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot vernietigen. 

Welke gegevens verwerken we? 

– Algemene persoonsgegevens

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum 
 • Geslacht
 • Postcode/gemeente ter duiding van de woonplaats 
 • Contactgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger
 • Verzekeringsgegevens
 • Medische en gedragsgegevens. 
 • Verwijzer naar jeugdhulp 
 • Hulpvorm 
 • Gestart met crisis 
 • Datum aanvraag jeugdhulp 
 • Datum einde jeugdhulp 
 • Reden beëindiging jeugdhulp 
 • Gegevens over outcome jeugdhulp 

– Bijzondere persoonsgegevens, zoals geloofsovertuiging, leggen wij niet vast tenzij dit nodig is voor de goede zorgverlening of als hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Waarom verwerken wij gegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doelen, zoals; 

– Het bieden van goede zorg.  

– Het verstrekken van informatie aan ouders/opvoeders of andere organisaties. 

– Het onderhouden van contacten met ouders en betrokkenen. 

– Het verrichten van administratieve handelingen. 

Daarnaast maken we een afweging voor welk doel we gegevens verwerken. Als dit doel anders is dan het bovenstaande, dan zullen we u hier vooraf over informeren en zo nodig om toestemming vragen. 

Altius ABA mag gegevens niet zomaar verwerken. De reden (in de wet heet dat de grondslag) dat we de gegevens verwerken kan zijn: 

– U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van gegevens. 

– U heeft een overeenkomst met Altius ABA afgesloten waarvoor verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is. 

– Er is sprake van een wettelijke plicht voor Altius ABA om de persoonsgegevens te verwerken. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Altius ABA heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens veilig te verwerken en te bewaren. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen. Om de privacy zoveel mogelijk te beschermen beperken we het (intern) gebruik van de persoonsgegevens zoveel mogelijk. Alleen medewerkers die op basis van hun functie de gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Dit regelen we bijvoorbeeld door middel van autorisaties in de geautomatiseerde systemen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

We bewaren de persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Met wie delen we de gegevens? 

We werken samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgverleners. Het kan noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen met dienstverleners. Deze dienstverleners mogen je gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de vooraf afgesproken dienst. Het kan zijn dat we door de overheid of andere partijen wettelijk verplicht worden om gegevens te delen.

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Onderdeel van de Jeugdwet is een regeling voor beleidsinformatie. Deze regeling bepaalt welke gegevens worden verwerkt, door wie, met welk doel, op welke wijze ze worden verstrekt en aan wie. Als jeugdhulpaanbieder dienen wij cliëntgegevens uit te wisselen met het CBS ten behoeve van de Beleidsinformatie Jeugd. De gegevens die verstrekt worden zijn: 

 • Burgerservicenummer (BSN) 
 • Geboortedatum 
 • Geslacht 
 • Postcode/gemeente ter duiding van de woonplaats 
 • Verwijzer naar jeugdhulp 
 • Hulpvorm 
 • Gestart met crisis 
 • Datum aanvraag jeugdhulp 
 • Datum einde jeugdhulp 
 • Reden beëindiging jeugdhulp 
 • Gegevens over outcome jeugdhulp 

Privacyrechten 

Het recht om toestemming in te trekken 

Heeft u toestemming gegeven, dan heeft u te allen tijde het recht de toestemming in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder een andere grondslag, de gegevens niet langer verwerken. 

Het recht van inzage 

Op verzoek kunnen we u inzage geven in welke gegevens we verwerken en wat we ermee doen. 

Het recht op rectificatie 

Zijn de persoonsgegevens niet correct? Dan kunnen we deze op uw verzoek aanpassen. 

Het recht om vergeten te worden 

Op uw verzoek kunnen we de persoonsgegevens wissen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op. 

Een verzoek om verwijdering nemen we in behandeling en wij zullen u dan ook laten weten of we de gegevens kunnen verwijderen en wat de gevolgen daar eventueel van zijn. 

Het recht om gegevens over te (laten) dragen 

Wanneer u dit wenst, dan zal Altius ABA zich inspannen om deze gegevens zo passend mogelijk over te dragen naar andere personen of organisaties. 

Gebruik maken van jouw privacyrechten 

Wanneer u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten, kunt u een verzoek indienen bij de locatiemanager. 

Klacht of vraag indienen 

Als u van mening bent dat Altius ABA niet juist omgaat met de persoonsgegevens of als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de locatiemanager.

Heeft u een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan kan u dit schriftelijk melden door een een e-mail te sturen naar ellen@altiusaba.nl. U kunt uw klacht ook melden bij de toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Datalekken 

Als er iets mis gaat in het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens heet dat een datalek. Als dit gebeurt, doen we onderzoek en kijken we wat we moeten doen om dit te voorkomen. Incidenten (datalekken) waarbij een hoog risico bestaat voor u en uw kind melden we niet alleen aan u, maar ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verandering in de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat dit wenselijk of noodzakelijk is.

 

Disclaimer mbt website

Altius ABA doet haar uiterste best om juiste en actuele informatie te plaatsen. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet geheel juist of actueel is. Indien u twijfelt, dan verzoeken wij u contact met Altius ABA op te nemen via ellen@altiusaba.nl.

Onze website bevat links naar externe websites. Altius ABA staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan of de wijze waarop deze websites wordt omgegaan met persoonsgegevens.

De informatie op onze website is bedoeld voor informatievoorziening voor de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na toestemming van Altius ABA.

 

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 28 april 2021.